Dewofire - brandbeveiliging, keuring & analyse

VERKOOPSVOORWAARDEN

 

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden en die essentieel zijn voor o,nze toestemming tot de overeenkomst. Deze voorwaarde hebben aldus voorrang op de eigen voorwaarden van de klant.
 2. Alle door ons verstrekte inlichtingen, zij het onder de vorm van een offerte, worden alleen ten titel van inlichting medegedeeld en zonder enige verbintenis. Mededelingen of aanwijzingen door ons gedaan kunnen de firma niet verbinden. De overeengekomen modaliteiten zullen slechts definitief zijn na schriftelijke aanvaarding van de bestelling of offerte. Dan nog kunnen de prijzen op het ogenblik van de levering herzien worden wanneer de prijs van de lonen of grondstoffen buiten onze wil verhoogd zijn. Zelfs wanneer er een uitdrukkelijke overeenkomst bestaat, zijn wij in geval van oorzaken buiten onze wil van iedere verbintenis ontslagen, zonder recht op schadevergoeding in hoofde van medecontractant.
 3. Klachten zijn niet meer ontvankelijk vanaf de achtste kalenderdag na de levering of de kennisname van het voorwerp van de klacht voor zover dit bij de levering niet bekend was of kon zijn. Alle klachten dienen per aangetekend schrijven aan onze zetel gericht te worden met nauwkeurige opgave van het voorwerp, de aard en de omvang van de klacht en opgave van de handelsdocumenten die op deze klacht betrekking hebben, dit op straffe van niet ontvankelijkheid.
 4. Onze facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar te Kortrijk op de factuurdatum. Het aanbieden van handelseffecten, ontvangkaarten of het accepteren van wissels brengt geen schuldvernieuwing teweeg. Als de betaling geldt enkel de ontvangst van de verschuldigde sommen op onze rekening. In geval van niet-betaling binnen de 30 dagen na de factuurdatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 10% op het uitstaand saldo aangerekend.
 5. De leveringstermijnen zijn benaderend, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders geconfirmeerd bij de orderbevestiging. Een annulatie van een order is een contractbreuk die aanleiding geeft tot een conventionele schadevergoeding van 20% onverminderd ons recht een hogere schade te bewijzen.
 6. Dit contract is voor max 10 jaar geldig, met mogelijkheid van jaarlijkse vooropzeg van drie maanden per aangetekende brief, en betaling van een vergoeding gelijk  aan 30% van het totaal der nog te vervallen premies. Na 10 jaar wordt dit contract stilzwijgend verlengd voor een zelfde periode. Contractduur wordt vooraan het contract bepaald.
 7. Het onderhoudscontract omvat: nazicht van de opgenomen toestellen, een maal per jaar, door ons te bepalen. Vervangingen gebeuren op kosten van de klant.
 8. Het onderhoudscontract werd afgesloten tegen de afgesproken prijzen. Deze prijzen zijn jaarlijks herzienbaar in functie van de index. Tien jarige contracten krijgen een indexbevriezing op het jaarlijks onderhoud.
 9. In geval van gehele of gedeelteljke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10% met een minimum van € 125 en een maximum van €1860, zelfs bij toekenning van termijnen en respijt.
 10. Er wordt uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen dat alle goederen en uitrustingsstukken onze eigendom blijven tot op het ogenblik van hun volledige betaling. De voorschotten die eventueel werden betaald, blijven ons toegekend als vergoeding onverminderd artikel 4 dat als minimum blijft gelden.
 11. Hangende betwistingen van gelijke aard geven de koper nooit het recht betaling te schorsen.
 12. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken te Kortrijk bevoegd. Iedere overeenkomst wordt geregeerd door deze voorwaarden en door het Belgische recht.